SHOP

Showing 13–24 of 250 results

Code Pin Yin Common Name Chinese
K656 Zao Jiao Ci Spina Gleditsiae 皂角刺
K785 Yin Yang Huo (Xian Ling Pi) Herba Epimedii 淫羊藿 (仙靈脾)
K955 Yu Jin Radix Curcumae 鬱金
K875 Yuan Zhi Radix Polygalae 遠志
K553 Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis 延胡索
K685 Ye Jiao Teng Caulis Polygoni Multiflori 夜交藤
K919 Yi Yi Ren Semen Coicis 薏苡仁
K733 Yi Zhi Ren Fructus Alpiniae Oxyphyllae 益智仁
K544 Xiao Hui Xiang Fructus Foeniculi 小茴香
K923 Xie Bai Bulbus Allii Macrostemonis 薤白
K638 Xin Yi Flos Magnoliae 辛夷
K644 Xing Ren Semen Armeniacae Amarum 杏仁

Showing 13–24 of 250 results